Beeldvisie Overheid

Door overheden zoals gemeente, provincie, Waterschap en reconstructiecommissie zijn toekomstvisies ontwikkeld voor het Cranendonckbos en de aanliggende landerijen.
Hierin wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van natuurwaarden en wordt in samenhang daarmee het beeld geschetst van de ontwikkeling van een landschapspark, Landschapspark Baronie Cranendonck. Als bewoners weten wij allang hoe mooi het gebied is . De bedoeling van deze plannen is om dit mooie gebied nog mooier te maken.

Recreanten en passanten krijgen een uniek beeld gepresenteerd waarin verleden en heden in elkaar overvloeien. Denk hierbij aan kronkelende beekjes met een weelderige flora en fauna, de karakteristieke oude lanen, een oude kasteelruïne, een aansprekend cultuurhistorisch waardevol landschap, agrarisch natuurbeheer en duurzame landbouw. De overall doelstelling is om natuur, water, landbouw en recreatie hand in hand te laten gaan. Sterker nog: die goede samenspraak zal de basis vormen voor alle nieuwe ontwikkelingen.

Uit de toekomstvisies kunnen drie belangrijke doelstellingen worden gedestilleerd:

EHS (Ecologisch HoofdStructuur)

In 1997 is door de provincie Noord-Brabant het gebiedsplan Dommeldal-ZuidOost vastgesteld. Hierin werd voor de landbouwgronden in het Cranendonckbos een toekomstbeeld geschetst. Uitgegaan wordt van de omvorming van een klein gedeelte landbouwgrond naar natuur. Voor het merendeel van de landbouwgronden wordt een extensiever en meer op grasland en graanland gericht gebruik voorgestaan.

Water, waterberging en beekherstel

Een toekomstbeeld wordt geschetst van slingerende en kronkelige beek. Een beek die varieert in breedte en in diepte, en waarbij wordt gestreefd naar een hoger waterpeil dan de huidige waterpeilen. Langs de oevers wordt gedacht aan de ontwikkeling van ecologische verbindingszones zodat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen en kunnen beschikken over een meer aaneengesloten habitat.

Verbrede landbouw

Voor de landbouw in en om Baronie Cranendonck wordt uitgegaan van beperkte mogelijkheden ten aanzien van intensief landbouwkundig grondgebruik. In tegenstelling tot bijvoorbeeld andere gebieden in onze gemeente worden beperktere mogelijkheden voor schaalvergroting geboden. Gestreefd wordt naar een landbouw die zich meer oriënteert op natuur- en landschapsbeheer, en naar landbouwbedrijven waar als neventak activiteiten plaatsvinden zoals kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, opslag,  dag- en verblijfsrecreatie, verkoop aan huis etc. De landbouw is de functie die natuur, cultuurhistorie, water en economie met elkaar kan verbinden. De agrarische bedrijven rondom Baronie Cranendonck worden uitgedaagd om economische dragers te ontwikkelen die passen in dit toekomstbeeld.

De weg er naartoe

Om te komen tot het geschetste toekomstbeeld is een belangrijke rol weggelegd voor het in gezamenlijkheid ontwikkelen van het gebied. In samenwerking tussen de overheid enerzijds en de betrokken agrariërs anderzijds zal hard gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Plannen zullen worden ontwikkeld ter behoud en ontwikkeling van de natuurparel. De versterking van de natuurparel Baronie Cranendonck zal samen gaan met de economische en ecologische verduurzaming van de omliggende agrarische bedrijven.