Natte Natuurparel

De provincie Noord-Brabant en het waterschap hebben plannen gemaakt om in het Cranendonckbos de natuurkwaliteiten verder te ontwikkelen. Vernatting van het gebied speelt hierbij een belangrijke rol.
Baronie Cranendonck wordt gezien als een natte natuurparel die in de toekomst verder vernat zal moeten worden. Hiertoe zal de grondwaterstand worden verhoogd en zal water in het gebied worden vastgehouden. Om die reden is ook Brabant Water overgeschakeld van een middeldiepe winning naar een diepe winning. De middeldiepe putten hadden een drainerend effect op de grondwaterstand. De diepe grondwaterputten pompen water omhoog uit diepere grondlagen. Dat water is afkomstig vanuit de Ardennen en door deze diepe winning is de grondwaterstand in en rondom het Cranendonckbos omhoog gekomen.  In samenhang met deze omschakeling van Brabant Water zijn ook een aantal percelen/gedeelten van percelen gedraineerd op de water overlast te beperken en het voortgezet gebruik als landbouwgrond mogelijk te maken.

Vanuit de gezamenlijke overheden zijn in de loop der jaren diverse voorlichtings- en informatie avonden georganiseerd om grondgebruikers en andere belangstellenden in te lichten over de plannen. Gedeputeerde Onno Hoes is daarbij actief betrokken geweest en is meerdere malen in het gebied geweest. Gedeputeerde Onno Hoes benadrukte dat de plannen alleen na goed overleg met de grondeigenaren zullen worden gerealiseerd, en dat hiervoor geen onteigening zal plaatsvinden.

Historisch zijn in de Baronie landbouw en natuur met elkaar verweven. Het gebruik van de grond in het Cranendonckbos als landbouwgrond vindt sinds mensenheugenis plaats en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Baronie.

Ons bedrijf

Water

Vanuit ons bedrijf zijn we betrokken en participeren we in de ontwikkeling van het gebied. Zo hebben we al een jaar of tien geleden de afwatering van de percelen in de Baronie voorzien van stuwen. Hiermee kunnen we in de zomerperiode het gebiedseigen water vasthouden in de haarvaten en steentje bijdragen aan het verminderen van de verdroging.

Kruidenrand

De buitenomranding van onze percelen in het Cranendonckbos is sinds eind van de vorige eeuw in gebruik als extensief grasland annex kruidenrijke zoomrand.
In deze rand krijgen flora en fauna meer ontwikkelruimte en komen tal van planten tot ontwikkeling die bij het gebruik als regulier bouwland geen kans zouden krijgen. Ook zien we dat meerdere dieren zich deze rand als biotoop eigen maken.

Op die wijze is er een verwevenheid tussen het gebruik van het perceel als landbouwgrond en de realisatie van natuurdoelstellingen. Het gebruik als landbouwgrond en de ontwikkeling van natuur en landschap gaat hiermee hand in hand.

Teelt

Op het binnengedeelte van de percelen vindt de teelt van gras en akkerbouwgewassen zoals snijmaïs, aardappelen en graan plaats. We telen in plaats van tarwe of gerst het ziekteresistente triticale, dat een kruising is van tarwe en rogge. De triticale wordt, net als snijmaïs en gras, als gehele plant geoogst om als smakelijk en fris product aan het rundvee te verstrekken.